Điều khoản sử dụng

I. Điều khoản chung

 1. Khách hàng (“KH”) tham gia Chương trình khách hàng thân thiết The Golden Spoon, được vận hành bởi Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Cổng Vàng đồng ý rằng bằng việc sử dụng thẻ KHTT The Golden Spoon (“Th”), bao gồm th vt lý và/hoặc th trêng dng di động thuộc quyền quản lý, sử dụng của Golden Gate để giao dịch, mua sắm hay đã kích hoạt Thẻ, là KH đã đọc và xác nhận chấp nhận những Điều kiện và Điều khoản cũng như Chính sách của Chương trình ban hà Khi những điều này thay đổi trên Trang Web chính thức của Chương trình www.ggg.com.vn (“Trang Web”), các KHTT vẫn tiếp tục giữ tài khoản Chương trình được coi là thể hiện sự chấp nhận những thay đổi đó.
 2. KHTT của Chương trình chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các chi phí, thuế, phí, khiếu nại hoặc nợ phải trả (nếu có) phát sinh từ việc được hưởng các lợi ích từ Chương trình với tư cách là KHTT của Chương trình.
 3. Điểm trong tài khoản KHTT The Golden Spoon (“điểm/điểm thẻ”) được tích theo quy định của Chương trình, không được thương lượng, không quy đổi ra tiền mặt.
 4. Ngoại trừ cam kết với số điểm đã tích trong tài khoản, Golden Gate không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, dù trực tiếp hay gián tiếp của KHTT, bao gồm nhưng không giới hạn, việc các Đối tác của Chương trình (“Đối tác”) rút lui hoặc việc thu hồi hay giới hạn bất kỳ dịch vụ, quyền lợi hoặc cơ sở vật chất như vậy.
 5. Tùy thuộc điều kiện thực tế, các điều khoản của Chương trình có thể được sửa đổi/điều chỉnh/chấm dứt theo quyết định riêng của Golden Gate hoặc theo yêu cầu của đối tác và sẽ được thông báo cho KHTT trên Trang Web của Chương trình.
 6. Golden Gate không chịu trách nhiệm trong trường hợp vì các lý do bất khả kháng như lý do lũ lụt, động đất, bão, lốc hoặc các sự kiện thiên nhiên bất khả kháng khác, chiến tranh, đình công, biểu tình, hoặc các chính sách/can thiệp/chỉ đạo/lệnh cấm hoặc thay đổi luật của chính phủ hoặc tư pháp hoặc bán tư pháp/hoặc vì lý do nào khác ngoài tầm kiểm soát của mình.
 7. Danh sách các nhà hàng trong hệ thống áp dụng Chương trình sẽ được Golden Gate cập nhật thường xuyên trên Trang Web.
 8. Trường hợp thông tin liên hệ (điện thoại/email/địa chỉ) của KHTT có thay đổi so với thông tin đã đăng ký, KHTT có nghĩa vụ cập nhật thông tin ngay lập tức qua Trang Web, bộ phận Chăm sóc Khách hàng (“CSKH”) hoặc bất kỳ kênh nào khác của Chương trình để tránh việc sử dụng điểm Thẻ trái quy định Golden Gate sẽ không có trách nhiệm về việc mất mát điểm hoặc các thiệt hại liên quan phát sinh từ phía KHTT, nếu các thông tin nêu trên không được cập nhật kịp thời tới Golden Gate.
 9. Tất cả điểm Thẻ đang có khiếu nại tranh chấp sẽ không được sử dụng trong thời gian tranh chấp
 10. KH đồng ý cho Golden Gate khởi tạo, lưu trữ, duy trì và cập nhật các dữ liệu thông tin cá nhân do KH cung cấp và cập nhật KH đồng ý cho Golden Gate cùng các Đối tác trong Chương trình sử dụng các dữ liệu này cho các mục đích phù hợp với Chương trình, bao gồm nhưng không giới hạn, để thực hiện các giao dịch và tích lũy/tiêu điểm khi thanh toán tại nhà hàng… và giới thiệu các chương trình mới của Đối tác. Tất cả các dữ liệu liên quan đến KHTT sẽ được bảo vệ và được sử dụng bởi Golden Gate theo quy định tại chính sách bảo mật của Golden Gate.

II. Sử dụng điểm Thẻ

 1. KHTT có thể tích luỹ điểm từ giao dịch tại Nhà hàng của hệ thống Golden Gate hoặc giao dịch với các đối tác có thỏa thuận/ hợp tác với Golden Gate. Điểm được tích lũy sau khi tài khoản của KHTT đã được kích hoạt theo Chính sách quy định của Chương trình.

  2. Chính sách điểm thưởng có thể áp dụng khác nhau giữa các Đối tác của Chương trình tùy theo thỏa thuận/cam kết của Đối tác với Golden Gate. Chính sách này có thể được Golden Gate thay đổi tùy từng thời điểm và sẽ được thông báo trên Trang Web.

  3. Để tích luỹ điểm, KHTT phải xuất trình Thẻ vật lý hoặc Thẻ trên ứng dụng di động thuộc quyền quản lý, sử dụng của Golden Gate tại thời điểm giao dịch Nếu KHTT không xuất trình Thẻ, điểm sẽ không được tích lũy cho KHTT.

  4. Khi thanh toán bằng ứng dụng The Golden Spoon, các hình thức khuyến mãi được giảm trừ trên hóa đơn và tính trước khi áp dụng thuế VAT.

  5. Khi thanh toán bằng ứng dụng The Golden Spoon, các hình thức khuyến mãi được áp dụng chung, theo thứ tự áp dụng: Voucher khuyến mãi của chương trình marketing trước, Voucher The Golden Spoon sau.

  6. Tổng các khoản giảm trừ (bao gồm cả giảm trừ voucher marketing và voucher The Golden Spoon) không vượt quá 50% hóa đơn thanh toán.

  7. Giá trị hóa đơn thực trả (trước khi áp dụng thuế VAT, sau khi trừ đi các khuyến mãi, giảm giá hợp lệ và là giá trị sau thuế) là giá trị để tích điểm cho khách hàng.

  8. Điểm thẻ tích lũy thông qua bất kỳ hoạt động tích điểm nào sẽ được ghi có vào tài khoản KHTT trong thời hạn được quy định cho hoạt động tích điểm đó. Điểm thẻ tích lũy thông qua hoạt động giao dịch sẽ được tích vào tài khoản của KHTT và khả dụng trong vòng 24h kể từ thời điểm hoàn tất giao dịch

  9. Điểm thẻ được tích lũy tròn số tới hàng đơn vị. KHTT không được tích điểm lẻ. Đối với các Đối tác bán các gói dịch vụ, điểm sẽ được tích riêng cho mỗi dịch vụ tiêu dù

  10. Tổng số G-coin tích lũy trong quý sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng của quý tiếp theo.

  11. KHTT có quyền truy cập và tra cứu thông tin cá nhân, điểm thẻ trong tài khoản thông qua Tổng đài của Chương trình hoặc tài khoản trên ứng dụng The Golden Spoon.

  12. Mọi thông báo/khiếu nại của KHTT đến Golden Gate phải được thực hiện thông qua Tổng đài hoặc [email protected] hoặc [email protected]

  13. Chính sách tích điểm:

III. Chấm dứt quyền KHTT

Quyền KHTT của Chương trình có giá trị vô thời hạn trừ khi bị chấm dứt trong những trường hợp sau:

 1. KHTT gửi yêu cầu chấm dứt cho Golden Gate qua địa chỉ liên lạc/email chính thức [email protected] hoặc [email protected]
 2. KHTT cố ý sử dụng Thẻ sai quy định của Chương trì
 3. KHTT không đủ điều kiện duy trì hạng như quy định của Chương trình
 4. Chấm dứt trong các trường hợp khác theo quy định của Chương trình
 5. Giải quyết tranh chấp: Các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Tất cả các tranh chấp phát sinh theo các điều khoản và điều kiện này sẽ được cố gắng giải quyết thông qua thương lượ Trường hợp thương lượng đàm phán không thành công trong vòng [30] ngày, các Bên sẽ có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
 6. Golden Gate và các Đối tác có các quyền chuyển nhượng, chuyển giao, bán dưới bất kỳ hình thức nào, toàn bộ hoặc một phần Chương trình cho bất kỳ bên thứ ba theo sự lựa chọn của mình bằng việc thông báo cho KHTT.
 7. Thẻ được cấp cho KHTT tại mọi thời điểm là tài sản của Golden Gate. Golden Gate bảo lưu quyền chấm dứt Chương trình bằng cách thông báo cho tất cả KHTT trước 30 ngày làm việ Phương án giải quyết đối với các quyền lợi của KHTT với Chương trình sẽ được công bố cùng thông báo chấm dứt Chương trình.
 8. Mỗi KHTT hiểu, cam kết và bảo đảm là chủ sử dụng duy nhất của Thẻ với tên tài khoản và mật khẩ KHTT có trách nhiệm tự bảo quản thẻ và bảo mật thông tin tài khoản của KHTT. KHTT chịu trách nhiệm về các giao dịch thực hiện và các hoạt động khác của tài khoản (như thay đổi cấu hình, thay đổi địa chỉ, thông tin tài khoản).
 9. Golden Gate không yêu cầu KHTT cung cấp mật khẩu và các thông tin chi tiết qua email hoặc tin nhắn SMS. KHTT cần cảnh giác với các email rác, lừa đảo và không chia sẻ thông tin tài khoản với tài khoản mail tới từ các địa chỉ trái phé